آسفالت خیابان امام خمینی (ره) پس از سال ها انتظار انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامهرمز عملیات بهسازی و آسفالت خیابان امام (ره) که از مطالبات برحق و چندین ساله شهرواندان بوده ، انجام گرفت .