بهسازی این پارک به مساحت 50هزار متر مربع از محل بودجه شهرداری در دهه فجر انجام گرفت.

فیلمی از روند بهسازی این پارک در ذیل قابل مشاهده ودر دسترس می باشد.