انتشار آگهی فراخوان مشارکت وجذب سرمایه گذاری (نوبت سوم)، احداث ساختمان تجاری اداری در چهار راه آتش نشانی