ادامه نهضت آسفالت توسط شهرداری رامهرمز


خیابان امت،آسفالت کوچه ۱۰ متری منشعب از آن
 آسفالت کوچه شهید خلیفه حمید (کوچه جنب کمیته امداد امام خمینی ره )
آسفالت خیابان جنب و پشت حسینیه خمیسی ها و قیرپاشی کوچه شهید ابوالقاسم قنواتی و شهید روزعلی قنواتی روبروی بیمارستان مادر
قیرپاشی خیابان اصلی بنه سهراب