پروژه های دردست اجرای شهرداری رامهرمز که درسال 1400به بهره برداری واستفاده مردم فهیم رامهرمزخواهد رسید .