از پروژه های در حال احداث شهرداری در سال 1400که هدف زیبا سازی منظر شهر ،افزایش سرانه فضای سبز می باشد به زودی به بهره برداری خواهد رسید.