کلیپی از زیبا سازی و نقاشی متنوع دیواری در معابر شهر رامهرمز