شهرداری رامهرمز

شهرداری رامهرمز

 توجه :  سیستم اوقات شرعی ذیل براساس طول و عرض جغرافیایی مرکز میدان آزادی شهر (31.275088, 49.602687) تنظیم شده است و لازم است که شهروندان رامهرمزی حداقل یک دقیقه را بعنوان احتیاط در نظر بگیرند.

16 May 2022
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
14 شوال 1443

پیاده سازی و پشتیبانیطراح وب میهن